ITTF Swedish Open 2019 Fan Zhendong/Xu Xin y Lin Gaoyuan/Liang Jingkun

En el siguiente video publicamos el último partido entre Fan Zhendong/Xu Xin y Lin Gaoyuan/Liang Jingkun!

Both comments and pings are currently closed.